Warunki Współpracy

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY / REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLUEBOAT.PL DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.blueboat.pl prowadzony jest przez firmę BLUEBOAT Jacek Bulik z siedzibą w Piasecznie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Pawia 7/135, 05-500 Piaseczno) zwaną dalej BLUEBOAT; NIP: PL5751743023, REGON: 140669105, adres poczty elektronicznej: office@blueboat.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 29 777 00 20.

1.2 Firma Blueboat niniejszym dokumentem ustala Ogólne Warunki Współpracy (OWW) określające zasady i warunki składania zamówień przez Kontrahenta/ Klienta/ Zamawiającego oraz ich realizacji przez Blueboat. 

1.3 Kontrahentem na podstawie niniejszych OWW może być jedynie podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221c. 

1.4 Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest jednoznaczne z akceptacją postanowień wynikających z OWW. 

1.5 Jakiekolwiek zmiany postanowień OWW wymagają dla swojej ważności uzyskania uprzedniej akceptacji ze strony Blueboat w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). 

1.6 Blueboat wyklucza możliwość dokonywania zmian OWW w formie ustnej.

1.7 Blueboat nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że Kontrahent wyraźnie zwróci się w tej sprawie do Blueboat, a Blueboat w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia dokonanego przez upoważnionego do tego reprezentanta firmy wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. 

1.8 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu/OWW jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. CENY

2.1 Ceny ustalane są w oparciu o rodzaj i zakres zamówienia. Ceny są cenami EX works (Incoterms 2010) netto i nie uwzględniają podatku VAT.

2.2 Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie w roku.

2.3 Blueboat ma prawo zmienić ustalone ceny po zawarciu umowy, lecz przed dostarczeniem towaru, w przypadku wzrostu cen z tytułu kosztów własnych sprzedaży, takich jak wahania kursów walut, cen surowców, itp., kiedy do sytuacji tych doszło po zawarciu umowy, ale przed dostarczeniem towaru.

2.4 Ze względu na zmienność kursu walut i kosztów transportu oraz dostępności podzespołów ceny i termin dostawy podane przy produkcie w kategorii „Na zamówienie” mogą w dowolnym momencie ulec zmianie i wymagają potwierdzenia przed złożeniem zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia bez uprzedniego potwierdzenia aktualności cen i terminów podanych na stronie Blueboat ma prawo do zmiany i korekty tych wartości już po złożeniu zamówienia przez Klienta.

3. ZAMÓWIENIA

3.1 Klient może dokonać zamówienia w formie pisemnej, za pośrednictwem strony internetowej www.blueboat.pl, lub poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mail (opiekuna handlowego w Blueboat lub office@blueboat.pl).

3.2 Zamówienie uznaje się za złożone po potwierdzeniu przez Blueboat jego przyjęcia do realizacji w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Blueboat wyklucza możliwość potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji w formie ustnej.

3.3 Złożenie Zamówienia w Blueboat oznacza zgodę Klienta na niniejsze Ogólne Warunki jego realizacji i obowiązywanie wszystkich postanowień Umowy, w tym także niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy.

3.4 Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej wymaga uprzedniej rejestracji przez Kontrahenta.

3.5 Podczas rejestracji za pośrednictwem strony internetowej, a także podczas dokonania pierwszego zamówienia Klient zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
− urzędowe zaświadczenie z właściwego rejestru przedsiębiorców (np. w Polsce z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
− urzędowe zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – numeru VAT lub VAT-UE w przypadku przedsiębiorców spoza Polski;
Blueboat może wstrzymać się z realizacją zamówienia, gdy Klient nie dostarczy wymaganych wyżej dokumentów.

3.6 Kontrahent jest zobowiązany poinformować Blueboat o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach wskazanych w punkcie wyżej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.

3.7 Osoba składająca zamówienie musi legitymować się upoważnieniem do działania w imieniu Klienta, chyba że uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentów rejestrowych firmy Klienta. 

3.8 W przypadku Klienta, który posiada prawo do odroczonych płatności, złożenie zamówienia i zawarcie Umowy przez pracownika lub współpracownika Klienta (bez względu na formę prawną ich zatrudnienia) lub przez osobę, która wcześniej w imieniu Klienta składała Zamówienia, uważa się za ważne, chyba że strony w porozumieniu postanowią inaczej. Klienta obciąża ryzyko i obowiązek niezwłocznego poinformowania Blueboat o wszelkich istotnych zamianach personalnych u Klienta i w zakresie udzielanych upoważnień.

3.9 Blueboat zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień do momentu uregulowania przez Klienta wymagalnych zobowiązań.

3.10 W przypadku rezygnacji z Zamówienia już realizowanego, po zawarciu Umowy, Blueboat może dochodzić od Klienta kosztów poniesionych w związku z jego realizacją. Koszty te w skrajnym przypadku mogą wynosić 100% wartości złożonego zamówienia.

3.11 Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Blueboat informacji handlowych i materiałów marketingowych z zakresu działalności firmy Blueboat (marketing usług własnych) na firmowy adres e-mail Klienta podany przy rejestracji konta. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę przesyłając rezygnację z materiałów marketingowych na adres: office@blueboat.pl.

4. TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA

4.1 Termin realizacji zamówienia (termin wysyłki towaru do Klienta) jest każdorazowo ustalany przez Blueboat w potwierdzeniu zamówienia. Standardowy termin realizacji zamówień na towary dostępne na stanie magazynowym bez usługi ich znakowania wynosi do 24 – 48 godzin. Termin realizacji zamówienia obejmującego usługę znakowania Blueboat potwierdza za pośrednictwem wiadomości e-mail z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest od akceptacji przez Klienta projektu znakowania i prototypu (jeśli występuje).

4.2 Podane przez Blueboat terminy realizacji zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

4.3 Realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co należy rozumieć przeszkody o nadzwyczajnym charakterze (np. braki w dostawie energii elektrycznej, opóźnienia w odprawie celnej lub transporcie międzynarodowym, itp.), które nie były do przewidzenia w momencie złożenia zamówienia i którym Blueboat nie mógł zapobiec. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.

4.4 Blueboat zobowiązuje się niezwłocznie informować Klientów zarówno o wystąpieniu zdarzeń wskazanych w punkcie wyżej, jak i o ich ustąpieniu.

4.5 Blueboat nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.

4.6 Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Blueboat, po spełnieniu wszystkich warunków niezbędnych do uruchomienia realizacji zamówienia (w szczególności otrzymania przez Blueboat zaliczki lub przedpłaty dokonanej przez Klienta, o ile wynikają z przypisanych klientowi warunków płatności).

4.7 Ceny towarów ustalone są na bazie EXW Kozły. Zamawiający może odebrać towar osobiście z magazynu BLUEBOAT pod adresem Kozły 39, 05-240 Tłuszcz w ustalonym w Umowie dniu za pomocą własnego transportu.

4.8 W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie towaru do Klienta, Blueboat wysyła towar za pośrednictwem firmy kurierskiej (lub innego przewoźnika), z którą współpracuje, doliczając koszt dostarczenia, który obciąża Klienta. Koszt dostarczenia jest uzależniony od wielkości zamówienia oraz terminu dostawy, i jest każdorazowo ustalany i potwierdzany Klientowi w Potwierdzeniu Zamówienia. Poza Unią Europejską Klient ponosi koszty transportu, wraz z kosztami odprawy celnej, niezależnie od wartości Zamówienia.

4.9 W niektórych przypadkach, wynikających z indywidualnych ustaleń, Blueboat może pokryć koszt dostawy pod 1 adres na terytorium Polski. Dostawa na koszt Blueboat odbywa się w standardowych terminach doręczenia.

4.10 Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru nie jest możliwy. W szczególnych przypadkach Blueboat może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Zamawiającego. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez Blueboat.

5. PŁATNOŚCI

5.1 Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń pomiędzy Blueboat a Zamawiającym.

5.2 Za termin zapłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Blueboat. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Klient.

5.3 Blueboat każdorazowo może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości Zamówienia.

5.4 W przypadku opóźnień w płatnościach Blueboat zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Kontrahent zostanie również obciążony wszelkimi kosztami windykacyjnymi, w tym kosztami związanymi z wynagrodzeniem należnym firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej.

5.5 Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania Blueboat ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru. Zakupiony towar pozostaje własnością Blueboat do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.

5.6 W przypadku, gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia (przed wysyłką towaru), zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Blueboat w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

5.7 Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Blueboat faktur w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

6. WZÓR TOWARU

6.1 Blueboat sprzedaje Towary (przedmioty) takimi jakie są w materialnej rzeczywistości (w szczególności wszelkie zdjęcia i opisy itp. umieszczone w Ofercie Handlowej mają wyłącznie charakter poglądowy).

6.2 W celu usunięcia wątpliwości co do właściwości Towaru Blueboat może udostępnić Klientowi Wzór Towaru na odpłatnych i nieodpłatnych warunkach określanych indywidualnie.

6.3 Blueboat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów względem danych umieszczonych na stronie internetowej / w Ofercie Handlowej.

7. ZNAKOWANIE TOWARU

7.1 Zlecenie usługi znakowania towaru przyjmowane jest przez Blueboat wyłącznie w formie pisemnej (za pośrednictwem wiadomości e-mail) lub przez Sklep internetowy.

7.2 Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką wektorową 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr lub .pdf z podaniem kolorów według wzornika PANTONE. Tekst należy zamienić na krzywe. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.

7.3 Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na znakowanie towaru i rozpoczęcie jego realizacji następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia i wizualizacji znakowania do akceptacji.

7.4 Wstępny termin realizacji towaru znakowanego określany jest przez Blueboat po pisemnej akceptacji wizualizacji znakowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zlecenie nie zostanie zrealizowane.

7.5 W przypadku, gdy przy realizacji znakowania występuje prototyp potwierdzenie terminu realizacji przez Blueboat następuje po pisemnej akceptacji prototypu przez Zamawiającego. Akceptacja prototypu odbywa się na podstawie zdjęć przesłanych drogą elektroniczną. Istnieje możliwość przesłania fizycznego prototypu za pośrednictwem firmy kurierskiej. W takim przypadku wszelkie koszty dostarczenia prototypu ponosi Klient.

7.6 Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od Blueboat, związanych np. z przerwami w dostawie prądu, awarią maszyny, itp. Blueboat zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.

7.7 W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym Blueboat ma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Blueboat zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.

7.8 W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.

7.9 Blueboat nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.

7.10 W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Blueboat w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.

8. GWARANCJA I REKLAMACJE

8.1 Blueboat udziela gwarancji na wszystkie produkty ze swojej oferty. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. 

8.2 W przypadku widocznej szkody na opakowaniu zawierającym zamówienie, Klient jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej adnotacji na liście przewozowym w obecności dostawcy lub sporządzenia protokołu uszkodzeń podpisanego przez dostawcę. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.

8.3 Po odbiorze zamówienia, Klient zobowiązany jest zbadać stan oraz zgodność zamówienia. Wszelkie niezgodności i wady Klient może zgłosić w terminie 3 dni od dnia odbioru zamówienia. Niezgłoszenie niezgodności i wad poczytuje się za uznanie zgodności zamówienia z umową.

8.4 Niezgodności i wady zamówienia należy zgłosić przed dokonaniem zmian w przedmiocie zamówienia. Zamówienie po przetworzeniu nie podlega reklamacji.

8.5 Blueboat ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Towaru ograniczoną do wartości wadliwego Towaru, tj. jedynie do wysokości jego ceny i tylko w stosunku do Klienta. Blueboat nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody (tzw. szkody następcze) oraz za utracone korzyści.

8.6 Blueboat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty, na rzecz których Klienci dokonywali zakupu Towaru, ewentualnie, którym odsprzedali Towary nabyte w Blueboat. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu Towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient.

8.7 Informacje zawarte w przekazywanych wraz z Towarem opisach, instrukcjach itp. nie stanowią̨ gwarancji udzielonej przez Blueboat i nie generują obowiązków gwarancyjnych ze strony Blueboat.

8.8 Reklamacje nie będą uwzględnione, jeśli szkody powstały wskutek nieprawidłowego użytkowania lub używania niezgodnie z przeznaczeniem.

8.9 Blueboat dołoży wszelkich starań, aby rozpoznać reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

8.10 Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Klienta do reklamowania całego zamówienia.

8.11 W przypadku uwzględnienia reklamacji Blueboat naprawi lub wymieni reklamowane produkty na nowe. Sposób rozpatrzenia reklamacji należy do Blueboat.

8.12 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Blueboat za złożone zamówienie.

8.13 Ograniczenia odpowiedzialności Blueboat określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym także wyłączenie odpowiedzialności Blueboat w stosunku do osób trzecich, obowiązują o ile bezwzględnie wiążące przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej – tj. w najszerszym w danej sytuacji dopuszczalnym przez prawo zakresie.

9. PRAWA AUTORSKIE

9.1 Klient oświadcza, że przekazuje Blueboat materiały, do których przysługują mu wszelkie niezbędne do wykonania Umowy prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, które mają być wykorzystane przy realizacji Umowy.
9.2 Blueboat nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw wskazanych w punkcie wyżej. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich skierowanych do Blueboat.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Współpracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.2 Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji powyższych OWW będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Blueboat.

10.3 Składając zamówienie w Blueboat Zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.

10.4 Szczegółowe informacje na temat zmian regulaminu „OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” będą zamieszczane każdorazowo w witrynie internetowej www.blueboat.pl. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w regulaminie zmiany może złożyć na piśmie (decyduje data wpływu do siedziby Blueboat) lub elektronicznie na adres office@blueboat.pl sprzeciw wobec tych zmian w terminie 14 dni do daty informacji o proponowanych zmianach zamieszczonych na wskazanej witrynie internetowej. Niezłożenie w sposób wskazany powyżej sprzeciwu przez Zamawiającego oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian w treści regulaminu/OWW.

Piaseczno, 11.03.2024.

Back to Top